Tag: รับพิมพ์งานด่วน

หลักในการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์   การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์นั้นโดยหลักๆ แล้วก็จะต้องเริ่มต้นจากการฝึกเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องเสียก่อน โดยการเขียนนั้นอันดับแรกเลยก็จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้นั่นเอง โดยในวารสารที่จะต้องการตีพิมพ์นั้นก็จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก Peer Review ของวารสารนั้นๆ เสียก่อนนะครับ ซึ่งการเขียนนั้นหลายๆ คนอาจจะคิดว่าง่ายแต่ถ้าศึกษาจริงๆ แล้วมันก็จะมีมากมายหลายตอนอยู่เช่นกันนั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียนบทความนั้นก็คงจะต้องใช้อักขระ คำพูด การใช้คำให้เหมาะสมกับเรื่องที่เราเขียน วารสารหรือบทความนั้นที่ดีนั้นก็ควรที่จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สกว. หรือ สกอ. และเป็นวารสารที่มี impact factor ต่อเนื่องนั่นเอง โดยวารสารแต่ละชนิดนั้นก็ควรที่จะได้รับการอ้างอิงในแต่ลปี นอกจากนี้การตีพิมพ์วารสารนั้นก็จะต้องออกมาอย่างสม่ำเสมอตามวาระที่เรากำหนดนั่นเอง ในวารสารหนึ่งเล่ม หรืองานวิจัยหนึ่งเรื่องนั้น เราก็สามารถที่จะเขียนหลายบทความลงไปได้เช่นกันนะครับ โดยเราสามารถที่จะแบ่งหัวข้อหรือรายละเอียดย่อยออกไปก็ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามนั้นบทความที่ดีก็จะต้องมาจากงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก และจะต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นความรู้ใหม่ๆ หรืออาจจะนำมาต่อยอดและให้ความรู้มากยิ่งขึ้นต่อไปได้นั่นเงอ อย่างไรก็ตามนั้น การที่มีงานวิจัยที่มีคุณภาพนั้นก็คือ จะต้องมีการตั้งชื่อเรื่อง หลักการ เหตุผล การวางแผน การทดลอง การวิเคราะห์ผลและสรุปผล ตลอดจนอุปกรร์หรือเครื่องมือวัดนั้นก็จะต้องมีความแม่ยำ และเที่ยงตรงนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นถึงแม้ว่าบทความหรืองานวิจัยของเราจะดีขนาดไหน แต่ถ้าเราจัดรูปแบบหรือฟอร์มไม่ดีนั้นก็จะทำให้บทความของเราดูไม่น่าสนใจก็เป็นไปได้เช่นกัน ดังนั้นบทความหรืองานวิจัยต่าง ๆ นั้นก็คือการที่เขียนเนื้อเรื่องเพื่อที่จะได้นำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆ หรือความคิดเห็นต่างๆ โดยที่มีหลักฐาน มีข้อมูลมาอ้างอิง เพื่อให้สามารถตรวจสอบหรือต่อยอดได้ โดยมีเหตุผลที่น่าสนใจ น่าเชื่อถือ […]